Our Products

Set trà quà tặng, trà biếu tết 300,000 450,000 
Trà Đinh Nõn thượng hạng 210,000 525,000 
Trà búp đặc sản Thái Nguyên 70,000 175,000 
Trà Thái Nguyên Lai F1 64,000 160,000 
Trà Long Vân 50,000 350,000 
Trà Móc Câu đặc sản 35,000 175,000 
Trà búp Thái Nguyên truyền thống 40,000 100,000 
Set trà quà tặng, trà biếu tết 300,000 450,000 
Trà Đinh Nõn thượng hạng 210,000 525,000 
Trà búp đặc sản Thái Nguyên 70,000 175,000 
Trà Thái Nguyên Lai F1 64,000 160,000 
Trà Long Vân 50,000 350,000 
Trà Móc Câu đặc sản 35,000 175,000 
Trà búp Thái Nguyên truyền thống 40,000 100,000 
Set trà quà tặng, trà biếu tết 300,000 450,000 
Trà Đinh Nõn thượng hạng 210,000 525,000 
Trà búp đặc sản Thái Nguyên 70,000 175,000 
Trà Thái Nguyên Lai F1 64,000 160,000 
Trà Long Vân 50,000 350,000 
Trà Móc Câu đặc sản 35,000 175,000 
Trà búp Thái Nguyên truyền thống 40,000 100,000 
Set trà quà tặng, trà biếu tết 300,000 450,000 
Trà Đinh Nõn thượng hạng 210,000 525,000 
Trà búp đặc sản Thái Nguyên 70,000 175,000 
Trà Thái Nguyên Lai F1 64,000 160,000 
Trà Long Vân 50,000 350,000 
Trà Móc Câu đặc sản 35,000 175,000 
Trà búp Thái Nguyên truyền thống 40,000 100,000 
Set trà quà tặng, trà biếu tết 300,000 450,000 
Trà Đinh Nõn thượng hạng 210,000 525,000 
Trà búp đặc sản Thái Nguyên 70,000 175,000 
Trà Thái Nguyên Lai F1 64,000 160,000 
Trà Long Vân 50,000 350,000 
Trà Móc Câu đặc sản 35,000 175,000 
Trà búp Thái Nguyên truyền thống 40,000 100,000 

Top Rated

Best Selling

On Sale

Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories